Ens
 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES
Ens
 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES

Concurs per a la licitació del Servei d'abastament d'aigua de la Fuliola i Boldú

Estat: Adjudicació definitiva

AJUNTAMENT DE LA FULIOLA

Informació General

 • Expedient: 1/2012
 • Data de publicació de l'anunci: 19/11/2012 12:01 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 14/11/2013 12:16 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Impulsor:
  AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Tipologia: contracte de serveis
 • Tramitació: ordinaria
 • Tipus de procediment: procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: diversos criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 14/12/2012 13:00 13 de desembre, festa local
 • Obertura d'ofertes: 18/12/2012 12:00
 • Lloc de publicació: BOP 17/11/2012

Lloc de presentació

 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Els que figuren al Plec de clàusules
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 56.362,30 €
 • Import iva: no procedeix
 • Garantia provisional: 5% preu del contracte

Adjudicació

 • Data de l'acord: 21/01/2013
 • Data de formalització del contracte: 07/02/2013
 • Empresa adjudicatària: CASSA AIGUES I DEPURACIO, SL Unipersonal
 • Import: 56.362,30 €
 • Observacions: Contracte per 10 anys, i preu revisable amb l'increment anual de l'IPC.

Documentació

Lloc d'informació

 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa