Ens
 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES
Ens
 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES

arrendament del bar annex al local del Poliesportiu municipal

Estat: Adjudicació definitiva

AJUNTAMENT DE LA FULIOLA

Informació General

 • Expedient: 2/2011
 • Data de publicació de l'anunci: 08/09/2011 13:25 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/01/2012 10:59 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Impulsor:
  AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Tipologia: contracte de serveis
 • Tramitació: ordinaria
 • Tipus de procediment: procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: diversos criteris
 • Descripció T.V.O: El preu de l'arrendament, fins 35 punts. Milloren en obres i instal·lacions, fins 10 punts. Altres millores que proposi el licitador, fins 10 punts. Millot sistema mesures seguretat, fins 8 punts. Altres aspectes que volore la Mesa, 8 punts. Experiència en gestió de bar, fins 13 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/10/2011 13:00
 • Obertura d'ofertes: 17/10/2011 13:00
 • Lloc de publicació: BOP 08/09/2011

Lloc de presentació

 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: no cal
 • Termini d'execució: no procedeix.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 6.000,00 €uros anuals (contracte de 10 anys)
 • Import iva: 1.080,00 Euros anuals
 • Garantia provisional: 300,00 €uros.

Adjudicació

 • Data de l'acord: 30/11/2011
 • Empresa adjudicatària: LAIA TASIES CAMATS
 • Import: 6.000 € + IVA / anuals

Lloc d'informació

 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa